Školenie vodičov

Autoškola Miroslav Šuška je akreditovaným školiacim strediskom, oprávneným vykonávať kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov pre skupiny C, C+E vrátane ich podskupín, za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča, ktorej povinnosť vodičom profesionálom ukladá zákon č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších právnych predpisov.

Základná kvalifikácia vodičov

Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii majú vodiči, ktorí získali vodičské oprávnenie skupiny C, C+E po 10. 09. 2009. Základná kvalifikácia môže byť vykonaná ako riadna alebo zrýchlená.

Kurz riadnej ZK v rozsahu 280 hodín musia absolvovať vodiči mladší ako 21 rokov, ktorí chcú viesť vozidlá skupín C, C+E.

Zrýchlený kurz ZK môžu absolvovať vodiči starší ako 21 rokov, ktorí chcú viesť vozidlá skupín C, C+E.

Pravidelný výcvik vodičov

Povinnosť podrobiť sa pravidelnému výcviku vodičov v rozsahu 35 hodín sú povinní vodiči, ktorí získali vodičské oprávnenie skupiny C, C+E do 10. 09. 2009. Takíto vodiči sú povinní absolvovať pravidelný výcvik najneskôr do 10. 09. 2014. Potvrdenie o pravidelnom výcviku platí vodičovi 5 rokov odo dňa vydania osvedčenia o pravidelnom výcviku.

 

Skontrolujte si, aký kurz potrebujete (tu kliknite)


Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sa nevzťahuje na vodičov:

Vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod.

Vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou, Policajným zborom, Hasičským a záchranným zborom, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže.

Vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom.

Nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky.

Vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov havárie, živelnej pohromy alebo inejmimoriadnej udalosti.

Na osoby vo výcvikových vozidlách autoškoly počas kurzu.

Vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu.

Vozidiel používaných na prepravu materiálu alebo zariadenia, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou.

 

Cena kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sa stanoví dohodou, závisí najmä od počtu uchádzačov o školenie, pre ďalšie informácie volajte 0903830303, 0904235427. 

Ponúkame Vám:

§ výcvik na získanie vodičského oprávnenia sk. B, A1, A2, A, T, C, E

§ individuálny prístup a vysokú kvalitu výučby

§ výcvik na vlastnom autocvičisku v nerušenom prostredí

§ zabezpečenie vykonania kurzu prvej pomoci

§ moderné vozidlá s možnosťou výberu vozidla na praktické jazdy

§ moderné učebne s modernými učebnými pomôckami