Každé železničné priecestie je označené jedinečným identifikačným číslom

Čo znamená SP1315 na železničnom priecestí?

Každé železničné priecestie je označené jedinečným identifikačným číslom

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s bezpečnosťou na železničných priecestiach – časté strety účastníkov cestnej premávky s dráhovými vozidlami so smrteľnými následkami a materiálnymi škodami a v snahe čo možno v maximálnej miere zabezpečiť rýchlu a účinnú pomoc, Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Integrovaným záchranným systémom v SR, pristúpili k zavedeniu systému označovania železničných priecestí jedinečným identifikačným číslom (JIČ) na celoštátnych a regionálnych železničných dráhach vo vlastníctve štátu.

Označovanie priecestí je v praxi v ŽSR zavedené od júna 2012. Za prvé 3 mesiace fungovania sme zaznamenali 5 prípadov, keď občania využili možnosť nahlásiť mimoriadnosť na železničnom priecestí s využitím jednotného identifikačného čísla. V 3 prípadoch išlo o nahlásenie poruchy zabezpečovacieho zariadenia, v 2 prípadoch o nahlásenie nehody na železničnom priecestí. Vďaka JIČ tak pracovníci ŽSR ako aj zložky Integrovaného záchranného systému (IZS) či polície mohli efektívnejšie reagovať na mimoriadnosti a v prípade potreby rýchlejšie zasiahnuť.

Prínosom JIČ je zvýšenie bezpečnosti cestnej a železničnej dopravy na železničných priecestiach a následne spoľahlivé fungovanie spolupráce pri identifikácii priecestí pri nehodových udalostiach a pre zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach.

JIČ a jeho popis:

Podstatou tohto systému je pridelenie JIČ ku každému železničnému priecestiu (zabezpečené aj nezabezpečené), ktoré je v správe ŽSR. Ku každému priecestiu je priradená databáza údajov: telefónne číslo výpravcu a dispečera (príp. správcu vlečky), názov traťového a definičného úseku, železničná poloha priecestia v km, údaje o elektrifikácii, triede a čísle pozemnej komunikácie, cestná km poloha a cestné číslo križovania s traťou, miestny názov prejazdu, zemepisná dĺžka a šírka, nadmorská výška, poznámka. Tieto údaje sú poskytované Integrovanému záchrannému systému a polícii. Po pridelení čísla je priecestie označené samolepiacou fóliou z retroreflexného materiálu. Táto sa prednostne nalepuje na stranu výstražného kríža (Dopravné značky A 30a, A 30b) zo strany od železničnej trate. V prípade poškodenej dopravnej značky je možné fóliu nalepiť na skriňu výstražníka zo strany od koľaje. Nálepka má skutočnú výška písma 33 mm, celková dĺžka textu je 150 mm, farba písma je čierna na bielom podklade. Okraj okolo písma je 5 mm. Skutočný rozmer nálepky 43 mm x 160 mm.

Uplatnenie JIČ v praxi:

V prípade vzniku nehody na železničnom priecestí resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v oblasti nebezpečného pásma na železničnom priecestí, je možné túto skutočnosť telefonicky oznámiť na IZS (linka 112), alebo políciu (linka 158). Následne operátor IZS alebo polície telefonicky takúto udalosť oznámi určeným zamestnancom ŽSR (dispečer, výpravca), ktorí vykonajú potrebné prevádzkové a dopravné opatrenia resp. zabezpečia zastavenie dopravy na príslušnom traťovom úseku železničnej trate.

Postup ohlásenia mimoriadnosti na priecestí:

  • 1. Osoba, ktorá spozoruje na železničnom priecestí nehodu, resp. inú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť na železničnej trati alebo v blízkosti priecestia, zavolá na „IZS SOS linku 112“, alebo na „políciu linku 158“ pomocou mobilného telefónu resp. miesta najbližšieho telefonického spojenia. Súčasne nahlási službukonajúcemu operátorovi aj JIČ priecestia – napr. SP2727. Každé priecestie je označené písmenami SP (slovenské priecestie) a 4 – miestnym číslom.
  • 2. Z databázy údajov zasielaných na IZS a PZ SR operátor podľa JIČ lokalizuje dotknuté priecestie. Z databázy údajov zistí telefónne číslo a upozorní príslušného výpravcu alebo dispečera s požiadavkou na prijatie potrebných opatrení pre zamedzenie nehodovej udalosti (napr. zastavenie vlaku, vypnutie trakčného vedenia a pod.).
  • 3. Operátor má k dispozícii aj ostatné potrebné údaje (GPS súradnice, elektrifikácia trate, názov komunikácie, železničný km, cestný km, príp. iné). Operátor pošle na výjazd IZS a nehodu následne oznámi polícii.

Databáza údajov:

Databázu údajov o železničných priecestiach zasielajú ŽSR na dohodnutý zoznam adresátov (IZS, PZ SR) pravidelne raz za týždeň, pričom aktualizácia prebieha on-line a zasielaná je vždy najaktuálnejšia zostava s údajmi o priecestiach.

S nápadom jednotnej identifikácie železničných priecestí prišla Česká republika – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jednou z ich hlavných priorít je zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, v dôsledku čoho bol navrhnutý aj systém číslovania železničných priecestí v Českej republike, ktorý umožňuje ich jednotnú, jednoduchú a jednoznačnú identifikáciu. Systém je na českých tratiach v prevádzke od 1. augusta 2009.

Zdroj: Informácie poskytla: Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR Tel.: 02/2029 7582, 0903 244 460, e-mail: pavlikova.martina@zsr.sk