ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA AKO AJ PRAVIDELNÝ VÝCVIK MAJÚ PRISPIEŤ K ZVÝŠENIU BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY A SKVALITNENIU VÝKONU ČINNOSTÍ, KTORÉ PROFESIONÁLNY VODIČ VYKONÁVA NA ZÁKLADE SVOJICH ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ, KTORÉ SÚ POTREBNÉ PRE JEHO VÝKON POVOLANIA.

POZOR NOVINKA – UROBTE SI KKV SKȎR
(posledná novela 280/2016 s účinnosťou k 1.1.2016)
Končí Vám kvalifikačná karta vodiča (KKV) v poslednom piatom roku? Urobte si kurz už teraz a platnosť novej karty máte od dátumu končiacej platnosti na starej karte.

Pre vstup do školiaceho strediska je potrebné doložiť:

  1. údaje z občianskeho preukazu a vodičského preukazu, príp. starej karty KKV
  2. telefónne číslo žiadateľa
  3. farebnú fotografiu 3,5cm x 4,5 cm

Zabezpečíme za Vás:
vybavenie žiadosti o vydanie KKV, žiadosti o vydanie osvedčenia o školení, správnych poplatkov potrebných ku vydaniu, prebratie a odovzdanie KKV a osvedčenia o školení priamo žiadateľovi

Informácie dostupné na : 
Ing. Marek Šuška

0904 235 427

AKÝ KURZ POTREBUJEM ?

1. Zadajte dátum získania vodičských oprávnení z Vášho vodičského preukazu:

2. Na akom vozidle aktuálne jazdíte?

rokov

KURZ ZÁKLADNEJ KVALIFIKÁCIE

Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov:

nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, CE, C1, C1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2009,

osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, DE, D1, D1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2008.

Kurzy základnej kvalifikácie podľa rozsahu trvania delíme na:

Riadny kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 280 hodín,
Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 140 hodín,
Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 70 hodín,
Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 35 hodín.

Rozdielový kurz základnej kvalifikácie podľa § 3 ods. 7 zákona č. 280/2006 Z. z. môže absolvovať vodič:

 nákladnej dopravy, ktorý absolvoval kurz základnej kvalifikácie na nákladnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť (na osobnú dopravu) tak, aby mohol prepravovať aj osoby,

 osobnej dopravy, ktorý absolvoval kurz základnej kvalifikácie na osobnú dopravu a po čase zmení svoju činnosť (na nákladnú dopravu) tak, aby mohol prepravovať aj náklad.

KURZ PRAVIDELNÉHO VÝCVIKU

Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín. Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov:

nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, CE, C1, C1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2009

osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, DE, D1, D1E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2008

osobnej a nákladnej dopravy pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča.

Vodičovi, ktorý absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace stredisko „Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy (osobná / nákladná), ktoré je podkladom k:

vydaniu „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“,

vydaniu „Kvalifikačnej karty vodiča“.

Vodič, ktorému ešte neuplynula platnosť „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“, nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia, opätovne vykonať kurz pravidelného výcviku. V takomto prípade vodič absolvuje iba jeden kurz pravidelného výcviku a získa „Osvedčenie o pravidelnom výcviku“ a „Kvalifikačnú kartu vodiča“ na osobnú aj nákladnú dopravu.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva dopravy a výstavby SR.

VZOR KVALIFIKAČNEJ KARTY VODIČA