Vodičské oprávnenie skupiny A1 Vás oprávňuje viesť motocykel, ktorého

 • zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3, ale najväčšia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km/h, pričom výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg;

 

Podmienky účasti na kurze

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 je 16 rokov, prihlásiť sa môžete už ako 15 ročný.

Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.

Písomný súhlas zákonného zástupcu.

Vodičské oprávnenie skupiny A2 Vás oprávňuje viesť motocykel, ktorý

 • je vybavený motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg,

 

Podmienky účasti na kurze

 • Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 je 18 rokov, prihlásiť sa môžete už ako 17-ročný.
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.

Vodičské oprávnenie skupiny A Vás oprávňuje viesť motocykle

 • bez výkonového obmedzenia a bez ohľadu na veľkosť zdvihového objemu motora.

 

Podmienky účasti na kurze

 • Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A je 24 rokov, prihlásiť sa môžete už ako 23 ročný.
 • Kto má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2, vodičské oprávnenie skupiny A môže získať už aj po dovŕšení veku 20 rokov.
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.

Ako je možné rozšíriť vodičské oprávnenie na motocykle?

Pokiaľ spĺňate podmienku dvojročnej praxe na skupinu motocyklov A1 alebo A2, máte dve možnosti ako rozšíriť vodičské oprávnenie (zo skupiny A1 na A2 alebo z A2 na A). Potrebujete si k tomu len potvrdiť u svojho lekára tlačivo Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a vyplniť Čestné vyhlásenie o praxi. Obidve tlačivá si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.

Následne sa môžete rozhodnúť pre jednu z dvoch možností:

 1. Možnosť – osobitný výcvik

Prihlásite sa do osobitného kurzu v autoškole a absolvujete hodiny teoretickej a praktickej výučby. Po jeho ukončení Vám bude vydané osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku na príslušnú skupinu. Autoškola doručí potrebné doklady na dopravný inšpektorát a vy si bez skúšky vymeníte vodičský preukaz. Za výmenu vodičského preukazu zaplatíte 6,50 €. Rozšírenie vodičského oprávnenia je teda bez skúšok!

 1. Možnosť – osobitnou skúškou

V autoškole vykonáte len skúšku z praktickej jazdy (cvičisko a jazda v premávke), testy z pravidiel cestnej premávky sa nerobia. Pred skúškou doporučujeme zaplatiť si kondičné jazdy na príslušnom motocykli na oboznámenie sa s požiadavkami skúšky na cvičisku a v premávke. Za skúšku sa platia kolky 16,50 € a za vydanie vodičského preukazu 6,50 €.

Vodičké oprávnenie skupiny B Vás oprávňuje viesť

 • motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča;
 • k uvedenému vozidlu smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg, a tiež prípojné vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.
 • po dvoch rokoch od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B Vás oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky.
 • vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T , ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.

 

Podmienky účasti na kurze

 • Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B je 17 rokov, prihlásiť sa môžete už ako 16 ročný.
  • Viesť motorové vozidlo s platným vodičským oprávnením vo veku 17 rokov môžete do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.

Vodičské oprávnenie skupiny T Vás oprávňuje viesť

 • poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá;
 • k motorovým vozidlám podľa prvého bodu smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Podmienky účasti na kurze skupiny T

 • Ak kurz dokončíte po dovŕšení 17 rokov, tak na kurz sa môžete prihlásiť už ako 16-ročný.
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky.
 • Písomný súhlas zákonného zástupcu.

Vodičské oprávnenie skupiny C Vás oprávňuje viesť

 • motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3500 kg konštruované na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča.
 • jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

 

Podmienky účasti na kurze

 • Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C je 21 rokov, prihlásiť sa môžete už ako 20 ročný.
 • Vodičské oprávnenie skupiny B
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky a psychologickej prehliadky.

Vodičské oprávnenie skupiny CE Vás oprávňuje viesť

 • jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg (ťažké prípojné vozidlo).

 

Podmienky účasti na kurze skupiny CE

 • Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny CE je 21 rokov
 • Vodičské oprávnenie skupiny C
 • Absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky a psychologickej prehliadky

Výcvik

Výcvik vodičov možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia alebo vyššieho počtu ním dohodnutých hodín, najneskoršie však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

Kurzy zahajujeme priebežne každý mesiac. Po individuálnom dohovore je možné zahájiť výučbu a výcvik podľa potreby žiadateľov. Praktické jazdy sa vykonávajú po dvoch vyučovacích hodinách tzn. jedna jazda trvá 90 minút. Jazdy prebiehajú po celý deň. Intenzitu jázd nechávame na uvážení našich frekventantov. Zo skúsenosti doporučujeme jazdiť dva až tri krát týždenne.

 

O záverečnej skúške

 

O záverečnej skúške

Na záverečnú skúšku môžete ísť až po absolvovaní teoretickej a praktickej výuky a po absolvovaní kurzu prvej pomoci.

Každý žiak si musí so sebou priniesť občianský preukaz, prípadne aj vodičský preukaz, ak mu bol už vydaný!

Ako prebieha záverečná skúška?

Na získanie vodičského preukazu je potrebné úspešne zložiť záverečnú skúšku z odbornej spôsobilosti, ktorá pozostáva z 2 hlavných častí:

 1. elektronický skúškobný test pozostávajúci z 10 tématických okruhov.

test trvá 30 minút a na jeho úspešné vykonanie je potrebné získať z plného počtu 100 bodov, minimálne 90 bodov (platí rovnako pre všetky skupiny vodičského oprávnenia)

 1. praktická jazda pozostáva z dvoch etáp

– prvá etapa: ústna skúška z náuky o konštrukcii a údržbe vozidla a jazda na autocvičisku

– druhá etapa: jazda v cestnej premávke

Kolok, ktorý budete potrebovať na polícii na vydanie vodičského preukazu je v hodnote 10 €.

 Kolky potrebné ku záverečnej skúške :

SkupinaKolok na skúškuKolok na opravnú skúšku
A1,A2,A (motocykel)25 €6 €
B (osobný automobil)50 €12,50 €
A + B75 €18,50 €
C (nákl. automobil)100 €25 €
CE (nákl. príves)100 €25 €
C + A125 €31 €
T (traktor)50 €12,50 €

Cenník

Cena kurzu sa stanoví dohodou so žiadateľom o vodičský preukaz.