Od 1. 1. 2014 platia v zákone o cestnej premávke č. 8/2009 viaceré zmeny a doplnky, niektoré zmeny platia už od 30. 11. 2013. Tie najdôležitejšie sú:

  • Zákaz jesť, piť a fajčiť počas jazdy sa rozširuje už na všetkých spolujazdcov vozidiel kategórie L (motocykle, trojkolky a štvorkolky)
  • Taxíky už môžu jazdiť aj v pruhoch vyhradených pre autobusy; znenie zákona: “Vo vyhradenom jazdnom pruhu pre autobusy alebo trolejbusy smú jazdiť aj vozidlá taxislužby, ktoré sú riadne označené. Vozidlo taxislužby pritom nesmie obmedzovať plynulosť jazdy vozidiel, pre ktoré je tento vyhradený jazdný pruh určený.”
  • Jednoduchšie parkovanie motocyklov; znenie sa dopĺňa takto: “V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m.”.
  • Na chodcov sa vzťahuje povinnosť nosiť reflexné prvky už aj v obci; doplnené znenie zákona: “Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.”
  • Zmiernenie podmienok vedúcich k odobratiu vodičského oprávnenia; v § 92 ods. 3 písm. a) za slovo “nehoda” vkladajú slová “s následkom na živote alebo zdraví”. Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla:
    a) v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví alebo
    b) v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.
  • Nový občiansky preukaz s čipom obsahujúcim elektronický podpis umožňuje vykonávanie zmien v evidencii vozidiel aj prostredníctvom internetu